×

1. Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sports Online Limited . In dit document verwijzen "wij", "onze" of "ons" naar Sports Online Limited en onze handelsnamen Cricket-Hockey.com en TopCue .

Wij zijn ondernemingsnummer 05297979 geregistreerd in Engeland.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Unit 25 Parkers Close, Downton Business Center, Salisbury, SP5 3RB.

2 Inleiding

Dit is een kennisgeving om u te informeren over ons beleid over alle informatie die we over u vastleggen. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, kunnen verwerken. Het omvat informatie die u zou kunnen identificeren ("persoonlijke informatie") en informatie die dat niet zou kunnen. In de context van de wet en deze kennisgeving betekent "verwerken" het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen naar informatie.

4. Het spijt ons dat als er een of meer punten hieronder zijn waarmee u niet tevreden bent, uw enige mogelijkheid is om onze website onmiddellijk te verlaten.

5. Wij nemen de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. We begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor enig doel dat onbedoeld is voor hen en niet per ongeluk in handen zullen vallen van een derde partij.

6. We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die u ons verstrekt, en hopen dat u dit beantwoordt.

7. ons beleid voldoet aan de Britse wetgeving die dienovereenkomstig is geïmplementeerd, inclusief die vereist door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

8. De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze plichten jegens u met betrekking tot de verwerking van en controle over uw persoonsgegevens. We doen dit nu door u te vragen de informatie op www.knowyourprivacyrights.org te lezen

Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen of verkopen we geen informatie die via onze website is verzameld, of maken we deze openbaar aan een derde partij.

10. de grondslagen waarop wij informatie over u verwerken

De wet verplicht ons om te bepalen op basis van welke van de zes gedefinieerde grondslagen we verschillende categorieën van uw persoonlijke informatie verwerken, en om u op de hoogte te stellen van de basis voor elke categorie.

Als een grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken niet langer relevant is, zullen wij onmiddellijk stoppen met het verwerken van uw gegevens.

Als de basis verandert, zullen we u, indien wettelijk vereist, op de hoogte brengen van de wijziging en van elke nieuwe basis op basis waarvan we hebben vastgesteld dat we uw informatie kunnen blijven verwerken.

11 Informatie die we verwerken omdat we een contractuele verplichting met u hebben

Wanneer u een account op onze website aanmaakt, een product of dienst bij ons koopt of anderszins akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, komt er een contract tussen u en ons tot stand.

Om onze verplichtingen onder dat contract na te komen, moeten we de informatie die u ons geeft, verwerken. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn.

We kunnen het gebruiken om:

11.1. Verifieer uw identiteit voor veiligheidsdoeleinden

11.2. Producten aan u verkopen

11.3. U voorzien van onze diensten

11.4. U suggesties en advies geven over producten, diensten en hoe u het meeste kunt halen uit het gebruik van onze website

We verwerken deze informatie op basis van een contract tussen ons, of op basis van uw verzoek om de informatie te gebruiken voordat we een juridisch contract aangaan.

Bovendien kunnen we deze informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om groepsinformatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties te volgen met betrekking tot een bepaalde service die we leveren. Als we het voor dit doel gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar.

We zullen deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of door een van de partijen wordt beëindigd volgens de voorwaarden van het contract.

12. Informatie die we verwerken met uw toestemming

Door bepaalde acties wanneer er anders geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze website bezoekt of ons vraagt om u meer informatie te verstrekken over ons bedrijf, inclusief vacatures en onze producten en diensten, geeft u ons uw toestemming om informatie te verwerken die mogelijk persoonlijke informatie is.

Waar mogelijk streven we ernaar om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Soms geeft u uw toestemming impliciet, bijvoorbeeld wanneer u ons een bericht per e-mail stuurt waarop u redelijkerwijs van ons mag verwachten dat we antwoorden.

Behalve wanneer u heeft ingestemd met ons gebruik van uw informatie voor een specifiek doel, gebruiken we uw informatie niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. We kunnen het op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om groepsinformatie te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te volgen.

Als u ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven, kunnen we van tijd tot tijd uw naam en contactgegevens doorgeven aan geselecteerde medewerkers van wie we denken dat ze diensten of producten leveren die u nuttig zou kunnen vinden.

We blijven uw informatie op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons instructies te geven via het contactformulier op onze website. Als u dit echter doet, is het mogelijk dat u onze website of onze diensten niet verder kunt gebruiken.

13. Informatie die we verwerken voor de doeleinden van legitieme belangen

We kunnen informatie verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, zowel voor u als voor ons, om dit te doen.

Waar we uw informatie op basis hiervan verwerken, doen we na zorgvuldig te hebben overwogen:

  • of hetzelfde doel met andere middelen kan worden bereikt
  • of verwerking (of niet-verwerking) u schade kan berokkenen
  • of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken en of u het in de ronde redelijk vindt om dit te doen

We kunnen uw gegevens op deze basis bijvoorbeeld verwerken voor de doeleinden van:

  • administratie voor de juiste en noodzakelijke administratie van ons bedrijf
  • het reageren op ongevraagde communicatie van u waarop wij denken dat u een reactie zou verwachten
  • het beschermen en uitoefenen van de wettelijke rechten van een partij
  • verzekeren tegen of het verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om bedrijfsrisico's te beheersen
  • het beschermen van uw belangen waar wij menen dat wij hiertoe verplicht zijn

14. Informatie die we verwerken omdat we een wettelijke verplichting hebben

We zijn net als iedereen onderworpen aan de wet. Soms moeten wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We kunnen bijvoorbeeld worden verplicht om informatie te verstrekken aan juridische autoriteiten als ze daarom vragen of als ze de juiste toestemming hebben, zoals een huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel.

Dit kan uw persoonlijke gegevens zijn.

15 Specifiek gebruik van informatie die u ons verstrekt

16 Informatie verstrekt met dien verstande dat deze wordt gedeeld met een derde partij

Op onze website kunt u informatie plaatsen met het oog op het lezen, kopiëren, downloaden of gebruiken van die informatie door andere mensen.

Voorbeelden zijn:

16.1. Een bericht plaatsen op ons forum

16.2. Een recensie plaatsen

16.3. Klikken op een pictogram naast het bericht van een andere bezoeker om uw instemming, onenigheid of dank over te brengen

Bij het plaatsen van persoonlijke informatie is het aan jou om jezelf te overtuigen van het privacyniveau van elke persoon die deze informatie zou kunnen gebruiken.

We gebruiken deze informatie niet specifiek, behalve om deze weer te geven of te delen.

We slaan het op, en we behouden ons het recht voor om het in de toekomst te gebruiken op welke manier dan ook.

Zodra uw informatie het publieke domein binnenkomt, hebben we geen controle over wat een individuele derde ermee kan doen. We aanvaarden op geen enkel moment verantwoordelijkheid voor hun acties.

Op voorwaarde dat uw verzoek redelijk is en er geen wettelijke basis is om het te bewaren, kunnen we naar eigen goeddunken instemmen met uw verzoek om persoonlijke informatie die u hebt gepost te verwijderen. U kunt een verzoek doen door contact met ons op te nemen via het formulier op onze contactpagina.

17 Klachten over inhoud op onze website

We proberen door gebruikers gegenereerde inhoud te modereren, maar we kunnen dit niet altijd doen zodra die inhoud is gepubliceerd.

Als u een klacht indient over de inhoud van onze website, zullen we uw klacht onderzoeken.

Als we vinden dat het gerechtvaardigd is of als we denken dat de wet ons dit vereist, zullen we de inhoud verwijderen terwijl we het onderzoek doen.

Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, dus we moeten een oordeel vellen over wiens recht zal worden belemmerd: dat van u of dat van de persoon die de inhoud heeft gepost die u beledigt.

Als we denken dat uw klacht ergerlijk of ongegrond is, zullen we hierover niet met u corresponderen.

18. informatie met betrekking tot uw betalingswijze

Betalingsinformatie wordt nooit door ons meegenomen of aan ons overgedragen, hetzij via onze website of anderszins. Onze medewerkers en aannemers hebben er nooit toegang toe.

Op het moment van betaling wordt u doorgestuurd naar een beveiligde pagina op de website van SagePay of PayPal of een andere gerenommeerde betalingsdienstaanbieder. Die pagina kan worden gebrandmerkt om eruit te zien als een pagina op onze website, maar wordt niet door ons beheerd.

19. Sollicitatie en werkgelegenheid

Als u ons informatie stuurt in verband met een sollicitatie, mogen we deze maximaal drie jaar bewaren voor het geval we besluiten om op een later tijdstip contact met u op te nemen.

Als we u in dienst hebben, verzamelen we van tijd tot tijd informatie over u en uw werk gedurende uw dienstverband. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor doeleinden die direct relevant zijn voor uw dienstverband. Na beëindiging van uw dienstverband bewaren wij uw dossier nog zes jaar voordat u het vernietigt of verwijdert.

20 Een bericht sturen naar ons ondersteuningsteam

Wanneer u contact met ons opneemt, hetzij telefonisch, via onze website of per e-mail, verzamelen wij de gegevens die u ons hebt verstrekt om te antwoorden met de informatie die u nodig heeft.

We registreren uw verzoek en ons antwoord om de efficiëntie van ons bedrijf te vergroten.

We bewaren persoonlijk identificeerbare informatie die aan uw bericht is gekoppeld, zoals uw naam en e-mailadres, zodat we onze communicatie met u kunnen volgen om een hoogwaardige service te bieden.

21. klagen

Als we een klacht ontvangen, leggen we alle informatie vast die u ons heeft gegeven.

We gebruiken die informatie om uw klacht op te lossen.

Als uw klacht redelijkerwijs vereist dat we contact opnemen met een andere persoon, kunnen we besluiten om die andere persoon een deel van de informatie in uw klacht te verstrekken. We doen dit zo weinig mogelijk, maar het is een kwestie van onze eigen discretie of we wel of niet informatie geven, en zo ja, wat die informatie is.

We kunnen ook statistieken samenstellen met informatie die uit deze bron is verkregen om het serviceniveau dat we bieden te beoordelen, maar niet op een manier die u of een andere persoon zou kunnen identificeren.

22 Informatie over filialen en zakenpartners

Dit is informatie die u ons verstrekt in uw hoedanigheid als een aan ons gelieerde onderneming of als zakenpartner.

Het stelt ons in staat bezoekers te herkennen die u naar ons heeft doorverwezen, en om u de voor dergelijke verwijzingen verschuldigde commissie te crediteren. Het bevat ook informatie waarmee wij commissie aan u kunnen overmaken.

De informatie wordt voor geen enkel ander doel gebruikt.

We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie en van de voorwaarden van onze relatie te bewaren.

We verwachten van elke aangesloten onderneming of partner dat zij ermee instemmen dit beleid te beantwoorden.

23. Gebruik van informatie die we via geautomatiseerde systemen verzamelen wanneer u onze website bezoekt

24 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat informatie die op de ene webpagina is verzameld, wordt opgeslagen totdat deze nodig is voor gebruik op een andere, waardoor een website u een gepersonaliseerde ervaring kan bieden en de website-eigenaar statistieken over hoe u de website gebruikt, zodat deze kan worden verbeterd.

Sommige cookies kunnen een bepaalde tijd duren, zoals een dag of totdat u uw browser sluit. Anderen duren voor onbepaalde tijd.

Met uw webbrowser kunt u alles wat u kiest verwijderen. Het zou u ook in staat moeten stellen het gebruik ervan te voorkomen of te beperken.

Onze website maakt gebruik van cookies. Ze worden geplaatst door software die op onze servers draait, en door software die wordt beheerd door derden wiens diensten we gebruiken.

Als u ervoor kiest om geen cookies te gebruiken of als u het gebruik ervan via uw browserinstellingen verhindert, kunt u niet alle functionaliteit van onze website gebruiken.

We gebruiken cookies op de volgende manieren:

24.1. Om bij te houden hoe u onze website gebruikt

24.2. Om vast te leggen of je specifieke berichten hebt gezien die we op onze website weergeven

24.3. Om u op onze site aangemeld te houden

24.4. Om uw antwoorden op enquêtes en vragenlijsten op onze site vast te leggen terwijl u ze invult

24.5. Om de gespreksreeks op te nemen tijdens een livechat met ons ondersteuningsteam

25. Persoonlijke identificatiegegevens van uw browse-activiteit

Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers om webpagina's en andere inhoud op onze website worden geregistreerd.

We gebruiken een externe dienst, Google Analytics, om standaard internetloginformatie en details van bezoekersgedragspatronen te verzamelen. Dit doen we onder meer om het aantal bezoekers op de verschillende onderdelen van de site te achterhalen. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. We doen geen poging en staan Google niet toe om de identiteit te achterhalen van degenen die onze website bezoeken.

26. ons gebruik van re-marketing

Re-marketing houdt in dat er een cookie op uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt, om u een advertentie voor onze producten of diensten te kunnen aanbieden wanneer u een andere website bezoekt.

We kunnen een derde partij gebruiken om ons van tijd tot tijd re-marketingdiensten te verlenen. Als dat het geval is, kunt u, als u toestemming heeft gegeven voor ons gebruik van cookies, advertenties voor onze producten en diensten op andere websites zien.

27 Openbaarmaking en delen van uw informatie

28. Informatie die we verkrijgen van derden

Hoewel we uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken (behalve zoals uiteengezet in deze kennisgeving), ontvangen we soms gegevens die indirect zijn samengesteld uit uw persoonlijke gegevens van derden wiens diensten we gebruiken.

Dergelijke informatie is niet persoonlijk identificeerbaar voor u.

29 Adverteren door derden op onze website

Derden kunnen op onze website adverteren. Daarbij kunnen die partijen, hun agenten of andere bedrijven die voor hen werken, technologie gebruiken die automatisch informatie over u verzamelt wanneer hun advertentie op onze website wordt weergegeven.

Ze kunnen ook andere technologie gebruiken, zoals cookies of JavaScript, om de inhoud van hun advertenties te personaliseren en om de prestaties van hun advertenties te meten.

Wij hebben geen zeggenschap over deze technologieën of de gegevens die deze partijen verkrijgen. Dienovereenkomstig heeft deze privacyverklaring geen betrekking op de informatiepraktijken van deze derde partijen.

30. kredietreferentie

Om fraude te helpen bestrijden, delen we informatie met kredietinformatiebureaus, voor zover het betrekking heeft op klanten of klanten die hun creditcarduitgever opdracht geven om de betaling aan ons te annuleren zonder eerst een aanvaardbare reden aan ons op te geven en ons de mogelijkheid te geven om terug te betalen hun geld.

31 Gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt

Onze websites worden gehost in het VK .

We kunnen ook van tijd tot tijd uitbestede diensten gebruiken in landen buiten de Europese Unie voor andere aspecten van ons bedrijf.

Dienovereenkomstig kunnen gegevens die zijn verkregen in het VK of enig ander land buiten de Europese Unie worden verwerkt.

Sommige software die onze website gebruikt, is bijvoorbeeld ontwikkeld in de Verenigde Staten van Amerika of Australië.

We gebruiken de volgende waarborgen met betrekking tot gegevens die buiten de Europese Unie worden overgedragen:

31.1. de verwerker behoort tot dezelfde bedrijfsgroep als ons bedrijf of onze organisatie en houdt zich aan dezelfde bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevensverwerking.

31.2. de gegevensbeschermingsclausules in onze contracten met gegevensverwerkers omvatten overdrachtsclausules die zijn geschreven door of goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie.

31.3. we leven een gedragscode na die is goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie.

31.4. we zijn gecertificeerd volgens een goedgekeurd certificeringsmechanisme zoals voorzien in de AVG

31.5. zowel onze organisatie als de verwerker zijn overheidsinstanties tussen wie er een juridisch bindende overeenkomst is of administratieve regelingen die zijn goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van uw gegevens

32 Toegang tot uw eigen informatie

33 Toegang tot uw persoonlijke gegevens

33.1 U kunt op elk moment persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u hebben bekijken of bijwerken, door in te loggen op uw account op onze website.

33.2 Om een kopie te krijgen van alle informatie die niet op onze website staat, kunt u ons een verzoek sturen via het contactformulier op onze contactpagina .

33.3.Na ontvangst van het verzoek, zullen we u vertellen wanneer we verwachten u de informatie te verstrekken en of we een vergoeding vragen om deze aan u te verstrekken.

34. verwijdering van uw gegevens

Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze contactpagina .

Dit kan de service die we u kunnen bieden, beperken.

35. Verificatie van uw gegevens

Wanneer we een verzoek ontvangen om toegang te krijgen tot persoonlijk identificeerbare informatie, deze te bewerken of te verwijderen, zullen we eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen of anderszins actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw informatie te beschermen.

36. andere zaken

37. Gebruik van de site door kinderen

37.1 Wij verkopen geen producten of bieden geen diensten aan die door kinderen kunnen worden gekocht, noch verkopen wij aan kinderen.

37.2 Als u jonger bent dan 18, mag u onze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd

38 Versleuteling van gegevens die tussen ons worden verzonden

We gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) -certificaten om onze identiteit voor uw browser te verifiëren en om alle gegevens die u ons verstrekt te versleutelen.

Telkens wanneer informatie tussen ons wordt overgedragen, kunt u controleren of dit gebeurt met SSL door te zoeken naar een gesloten hangslotsymbool of een ander keurmerk in de URL-balk of werkbalk van uw browser.

39 Hoe u kunt klagen

39.1 Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of als u een klacht heeft, dient u ons dit per e-mail te laten weten. Ons adres is sales@cricket-hockey.com

39.2 Als een geschil niet kan worden opgelost, hopen we dat u ermee instemt om te proberen het op te lossen door te goeder trouw met ons in contact te komen in een proces van bemiddeling of arbitrage.

39.3 Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office. Dit kan gedaan worden op https://ico.org.uk/concerns/

40 Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaren we uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als door ons vereist is:

40.1. Om u de door u gevraagde diensten te verlenen;

40.2. Om te voldoen aan andere wetgeving, ook voor de periode die door onze belastingautoriteiten wordt geëist;

40.3. Ter ondersteuning van een claim of verdediging in de rechtbank.

41 Naleving van de wet

Ons privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de wet van elk land of rechtsgebied waarin we zaken willen doen. Als u denkt dat het niet voldoet aan de wet van uw rechtsgebied, horen we dat graag van u.

Het is echter uw keuze of u onze website wilt gebruiken.

42 Herziening van dit privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring indien nodig van tijd tot tijd bijwerken. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website zijn geplaatst op de dag dat u onze website gebruikt. We raden u aan om een kopie af te drukken voor uw administratie.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op .